Tel.:              (0432)-57-20-52;              (097)-557-58-30;             (093)-472-12-16;              Email: vinref@i.ua
29 | 11 | 2015

Умови ефективного використання ресурсів

Оскільки людські потреби практично безмежні, а економічні ресурси обмежені — виробництво не в змозі задовольнити усі запити суспільства. За таких умов однією з фундаментальних проблем економічної теорії виступає проблема дослідження шляхів такого використання наявних ресурсів (продуктивних сил), при якому досягається максимально можливе задоволення безмежних потреб суспільства. Тобто, виникає питання про найбільш ефективне застосування обмежених економічних ресурсів. Поняття економічної ефективності характеризує зв'язок між кількістю задіяних у процесі виробництва ресурсів, і отриманою кількісно необ­хідної продукції. Більша кількість продукції, що отримана при не­змінних затратах, означає підвищення ефективності виробництва, та, навпаки, зменшення обсягів отриманої продукції, при тих самих зат­ратах, вказує на зниження ефективності.[ 7, c. 205]

 

Проблема ефективності напряму пов'язана із проблемою повного використання ресурсів та досягнення на цій основі повного обсягу виробництва. Повне використання ресурсів означає, що усі наявні та придатні для виробничого застосування ресурси задіяні в процесі створення потрібних суспільству благ. Тобто, повне використання ресурсів —си­туація, коли немає вимушеного безробіття, не простоюють без діла вер­стати на підприємствах, усі призначені для виробничого споживання природні ресурси переробляються у кінцеву продукцію. Проте, повне використання ресурсів ще не означає досягнення повного (максималь­ного) обсягу виробництва. Якщо люди з вищою освітою змушені пра­цювати сантехніками чи майстрами по ремонту телевізорів, а люди без вищої освіти керують підприємствами та установами — це свідчить про неефективне використання особистого чинника у складі економічних ресурсів і знижує реальний обсяг продукції, що міг би бути отриманий за інших обставин. Так само й застосування застарілих технологій, як правило, означає неефективне використання речових чинників вироб­ництва, перетворення значної частини природних ресурсів у відходи, а не у кінцеву продукцію. Отже, повний обсяг виробництва досягаєть­ся тільки за умови ефективного (раціонального) застосування економ­ічних ресурсів при їх повному використанні.